Untitled Document
Untitled Document
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์อบต.ปากนคร
กระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน อบต.ปากนคร
สรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของอบต.ปากนคร ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
 
องค์การบริหารส่่วนตำบลปากนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
หมู่ที่3 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7580-3876 , 0-7580-3877
Copyrights @ 2012 www.paknakhon.go.th, All rights Reserved