ชื่อตอนชุดวีดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” (ไทย/อังกฤษ)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

URL: https://drive.google.com/drive/folders/1I5t0g5P_sxwvzgqCmCtY1xgLWj-8MQrp

YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCjMyIXHto5XgR2cSvX4I2xA/videos

ตอนที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
Episode 1: SDGs and Thailand

ตอนที่ 2: SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)
Episode 2: SDGs and the Decade of Action

ตอนที่ 3: SDGs กับเยาวชน
Episode 3: SDGs and Youth

ตอนที่ 4: SDGs กับภาคธุรกิจ
Episode 4: SDGs and Business Sector

ตอนที่ 5: SDGs กับความหลากหลายทางเพศ
Episode 5: SDGs and LGBTQI+

ตอนที่ 6: SDGs กับเกษตรกร
Episode 6: SDGs and Farmers

ตอนที่ 7: SDGs กับชีวิตคนเมือง
Episode 7: SDGs and Urban Lifestyle

ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง
Episode 8: SDGs and Street Food