Untitled Document
Untitled Document
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี
รายงานผลโครงการดำเนินงาน
รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
แบบประเมินพนักงานจ้าง
แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 
 
 
องค์การบริหารส่่วนตำบลปากนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
หมู่ที่3 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7580-3876 , 0-7580-3877
Copyrights @ 2012 www.paknakhon.go.th, All rights Reserved