ระเบียบข้อกฎหมาย
     
ระเบียบข้อกฎหมาย กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่ำด้วยการจัดระเบียบการจอดรถ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2563