ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน
     
ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน แผ่นพับประชาสัมพันธ์การขอรับกู้เงินคนพิการ ประจำปี 2563
   
 
   

 เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสารการขอรับกู้เงินคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อการประกอบอาชีพ  รายละไม่เกิน 60,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ย  ชำระเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเวลา  5  ปี 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2562