Untitled Document
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่่วนตำบลปากนคร
1. สภาพทางสังคม
1. การศึกษา
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
• โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
• โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
• ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 5 แห่ง
• โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
• สถาบันชั้นสูง - แห่ง

2. สถาบันและองค์กรศาสนา
• วัด 4 แห่ง
• มัสยิด 2 แห่ง
• โบสถ์ - แห่ง
จำนวนผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 77.12 และนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 22.88 ของประชาชนทั้งหมด

3. สาธารณสุข
• สถานีอนามัย 1 แห่ง
• สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
• โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง
• โรงพยาบาลเอกชน - แห่ง
• อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
สาธารณสุขของตำบล มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีอนามัยบ้านโคกข่อย จำนวน 3 คน ซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 – 5 ซึ่งคิดอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อจำนวนประชากร 1 : 2 ,380 คน ส่วนหมู่ที่ 6 อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีอนามัยวัดมุขธารา เทศบาลตำบลปากนคร
โรคที่เกิดขึ้นเป็นประจำในเขตพื้นที่ ได้แก่
- โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
- โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง
- โรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง (พบมากในผู้สูงอายุ)

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
• หน่วยปราบปรามยาเสพติดตำบลปากนคร 1 ชุด
• สายตรวจตำรวจประจำตำบล 1 ชุด
• สมาชิกอาสารักษาความสงบหมู่บ้าน ( สรบ .) 1 ชุด
• อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร .) 1 ชุด
• ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง
• อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 1 ชุด

องค์การบริหารส่่วนตำบลปากนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
หมู่ที่3 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7580-3876 , 0-7580-3877
Copyrights @ 2012 www.paknakhon.go.th, All rights Reserved