Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งข่าวการทุจริต ผ่านเว็บไซต์ อบต. โทร 0-7580-3876 Email:office@paknakhon.go.th
Untitled Document

 

 
 
 
เมนู
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงาน
  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนแม่บท
  รายงานสภานะทางการเงิน
  รายงานการประชุม
  แผนอัตรากำลัง
  ระบบควบคุมภายใน
  ข้อบัญญัติ
  คู่มือประชาชน
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ระบบสารสนเทศ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  แบบประเมินความพึงพอใจ
 
 
  หนังสือราชการ
  คำสั่งแต่งตั้งให้รองนายกรักษา
ราชการแทนและมอบอำนาจให้ รองนายกปฏิบัติราชการแทนนายก
  การลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
  การลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการของอบต.
  แผนผังการลดขั้นตอน
และระยะเวลา
การปฏิบัติราชการของอบต.
 
  หนังสือราชการ
  คำร้องทั่วไป
  คำร้องขอสนับสนุนน้ำ
  คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
  หนังสือมอบอำนาจ
  แบบฟอร์มขอรับบริการ
      จัดเก็บขยะ
  แบบคำขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ
  คำร้องแจ้งบ้านว่าง
  คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
  แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

ในการจดทะเบียนพาณิชย์

 
  แบบ ภ.ป.1 แบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย
 

แบบ ภ.ร.ด.2 แบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 
 รายงานผลโครงการ
 

ระบบสารสนเทศ

เพื่อบริหารจัดการอปท.

  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
      และประเมินผลของ อปท.[e-Plan]
    ระบบบันทึกบัญชี [e-LAAS]
    ระบบข้อมูลเลือกตั้ง[ele]
    ระบบข้อมูลเบี้ยยังชีพ อปท.[welfare]
    ระบบข้อมูลกลาง อปท.[Info]
    ระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น [sis]
    ระบบสารสนเทศการศึกษา ศพด.[ccis]
    สถาบันพัฒนาบุลากรท้องถิ่น

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
 

.
    ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ว่าด้วยการแข่งขันกิจกรรมพื้นบ้านทางน้ำและงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Loca Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562
    ประชาสัมพันธ์เรื่อง คู่มือการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562
    ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <
    ประชาสัมพันธ์เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประชาสัมพันธ์เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประชาสัมพันธ์เรื่อง การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานผลิตน้ำประปา
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน)ในระดับหมู่บ้าน/ตำบล
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศเลื่อนสอบพนักงานผลิตน้ำประปา
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2560
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
    ประกาศ ห้ามจุดไฟ เผาป่า เพื่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินประชาชนและสาธารณะ
    ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
    ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปี 2561
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น อบต.ปากนคร ประจำปี2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี2561
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
    ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม 2561
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง การคัดเลือกเด็กดีศรีปากนคร ประจำปี 2561
    ประชาสัมพันธ์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เรื่อง การรับสมัครช่างไฟฟ้า เพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2561
    ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "ตลาดประชารัฐ"
    ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกฏหมายท้องถิ่น
    ประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2560
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่องการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
    ประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น(ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง การยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง การแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ,ผู้พิการ แบะคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ,ผู้พิการในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ,ผู้พิการเพื่อรับเบียยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2560

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่องบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ ปี 2560
    องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559
    องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ขอลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง การแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุฯ
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเที่ยง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบาดาล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบซอย 35 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบซอย 35 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกจำนวน 138 ใบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบซอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเที่ยง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบซอย 35 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)<
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบซอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุภาพ ทองอ่อน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายพลอย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันธง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุภาพ ทองอ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายพลอย หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันธง หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำซอยแสนสวย 2 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำซอยแสนสวย 2 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำซอยแสนสวย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ขอปรับขึ้นค่ากำจัดขยะมูลฝอย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองคูพาย จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองคูพาย จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายพันถึงแยกบ้านไข่นุ้ย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชูพันธ์บ้านนอกดอน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนายหย้อ เยี่ยมกร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนายโชติอุทิศ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกข่อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคันธงสามัคคี 5-7 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายแจ๋ว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสังเวียน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอ๋อง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนข้างสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมพัฒนา(นายเท่งอุทิศ) หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสังเวียน หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนายโชติอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอ๋อง หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนข้างสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกข่อบ หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคันธงสามัคคี 5-7 หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายหย้อ เยี่ยมกร หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายพันถึงแยกบ้านไข่นุ้ย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชูพันธ์บ้านนอกดอน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายแจ๋ว หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคันธง หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการขุดลอกเหมืองน้ำซอยเริ่มพัฒนาจากคลองหน้าเมืองถึงคลองป่าเหล้า หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกซอยเจริญพัฒนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยคันธงสามัคคี 2 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการจัดจ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยซิลเวอร์ หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการจัดจ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 35 หมู่ที่ 3 ตำบลปากนคร
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการจัดจ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยเจริญพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการจัดจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมั่งมี หมู่ที่ 3 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยปากนครทอง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนิพันธ์ 75 หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยสถิน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายริมคลองหน้าเมือง(จากคอสะพานสถิน) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยปากนครทอง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนิพันธ์ 75 หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญลาภ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญลาภ หมู่ที่ 3 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านสุวรรณนคร (ซอย 3) พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านสุวรรณนคร (ซอย5) พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยปากนครทอง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยปากนครทอง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสถิน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายริมคลองหน้าเมือง(จากคอสะพานสถิน) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยคันธงสามัคคี 2 หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการจัดจ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยคันธงสามัคคี 2 หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยปากนครทอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยปากนครทอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง แบบสรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยสถิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง แบบสรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยปากนครทอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง แบบสรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายริมคลองหน้าเมือง(จากคอสะพานสถิน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการจัดจ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายริมคลองหน้าเมือง(จากคอสะพานสถิน) หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการจัดจ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยปากนครทอง หมู่ที่ 3 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง โครงการจัดจ้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสถิน หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านสุวรรณนคร(ซอย3)พร้อมรางระบายน้ำ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดและราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านสุวรรณนคร(ซอย5)พร้อมรางระบายน้ำ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศราคากลางซ่อมแซมโรงจอดรถภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำฝาท่อระบายน้ำ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากนครและอาคารศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตำบลปากนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากนครและอาคารศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตำบลปากนคร
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 138 ใบ
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 138 ใบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ 300 ถุง
ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ 4,500 ถุง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งถังกรองสนิมรูปทรงกระบอกระบบประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนต์ระบบประปาบริเวณริมถนนสายโคกข่อย
ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนต์ระบบประปาบริเวณริมถนนสายนางพระยา
ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กรูปทรงกระบอกเพิ่ม 10 จุดพร้อมเปลี่ยนสารกรอง 10 ลูก
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสหกรณ์ต่อจากของเดิม
ประกาศราคากลาง โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านอาจารย์จเร หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน ซอยวิจิตร หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเลียบอ่างบางชิบ หมู่ที่ 4 ตำบลปากนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสลซอยบ้านป้าพร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม 61 ท่อน พร้อมบ่อพัก 3 จุด
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองขุด
ประกาศประมาณการราคาค่าก่อสร้างงานถนน โครงการบุกเบิกถนนซอยหน้าโรงเรียนท่านครญาณฯ ซอย4 บ้านนางเคลื่อน หมู่ที่2 ตำบลปากนคร
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตและแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายซอยทวีสิทธิ์ หมู่ที่ 2 และถนนสายบ้านคันธง บริเวณคอสะพานป่าเหล้าและบริเวณคอสะพานสวนหลวง หมู่ที่2,5 ตำบลปากนคร
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศรีวิเชีsยร หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ตำบลปากนคร
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางกานดา วรชาติ หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชูพันธ์บ้านนอกดอน หมู่ที่ 2 ตำบลปากนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขุด หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขุด ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขุด หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร
ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคลองขุดตอนปลายถนน หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งถังกรองสนิมรูปทรงกระบอกระบบประปา ตำบลปากนคร
ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนบ้านนายเจิม หมู่ที่3 ตำบลปากนคร
ประกาศราคากลางบุกเบิกซอยนายพัน(ต่อจากของเดิม) ถึงริมคลองหน้าเมือง ม.2 ต.ปากนคร
ประกาศราคากลาง คสล.บ้านนายพันถึงแยกบ้านไข่นุ้ย ม.2 ต.ปากนคร
ประกาสราคากลาง คสล.บ้านนางกานดา วรชาติ ม.2 ต.ปากนคร
ประกาศราคากลางบุกเบิกถนนข้างบ้านนายแมว(นายสมพร บัวหลวง) ม.4 ต.ปากนคร
ประกาศราคากลางบุกเบิกปรับปรุงถนนยุทธวัตร ม.2 ต.ปากนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจ่าหยอย ม.5 ต.ปากนคร
ประกาศราคากลางราคากลางซ่อมแซมถนน(ถมหลุมบ่อ)
ประกาศราคากลางจัดซื้อถังขยะพลาสติกจำนวน 300 ใบ
ประกาศราคากลางจัดเหมาซ่อมบำรุงรถขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6804 นศ
ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพจำนวน 600 ถุง
ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระเช้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศสอบราคาก่อสร้างทางเท้ายกระดับคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบน้ำบางชิบเจริญสุข ถนนสายนางพระยาบางหลวง ม.3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง สอบราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจำนวน 4 ชุด
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ยกเลิกประมูลซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจำนวน 4 ชุด
ประกาศราคากลางจัดซื้อถังขยะพลาสติกจำนวน 100 ใบ
ประกาศราคากลางซ่อแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 35 หมู่ที่ 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประมูลซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจำนวน 4 ชุด
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างจำนวน 3 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายนางพระยา-โคกข่อย (เชื่อมต่อโครงการ อบจ.นครศรีฯ)หมู่ที่ 2 และ 4
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคันธงยกระดับต่อจากของเดิม (บริเวณปากซอยคันธงสามัคคี 6 หมู่ที่ 5)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขุด หมู่ที่ 6
ประกาศราคากลางบุกเบิกพร้อมปรับปรุงถนนซอยปากนครทอง
ประกาศราคากลางบุกเบิกพร้อมปรับปรุงถนนซอยสุดารัฐ
ประกาศราคากลางก่อสร้าง คสล. บ้านนางอำภา เกื้อหนุน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลางก่อสร้างจำนวน 2 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง-ก่อสร้าง-คสล.นางเพลินจิต-เกิดวัน
ราคากลางก่อสร้าง-ถังประปาบ้านนางปรีดา
ราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางซอยทวีสิทธิ์ หมู่ที่ 2
ราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอยทุ่งตะวัน หมู่ที่ 2
ประกาศโครงการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ล้อแบบอัดท้าย
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ราคากลางจัดซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 170 ตัว
ราคากลางจัดซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน 200 ใบ
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 4,000 ถุง
ราคากลางจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง อุทกภัยน้ำท่วม องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ม.3
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ม.3
ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองขุด หมู่ที่ 6
ราคากลางจัดซื้อวัสดุประปา
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายจำเริญ หมู่ที่ 5
ราคากลางซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 160 ตัว
ราคากลางซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โครงการก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็ม จำนวน 7 โครงการ
ราคากลางก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำสายสหกรณ์บริเวณบ้านนายชีพ ดำเหมือน หมู่ที่ 4
ราคากลางก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำทางค่ายท้ายซอยสุภาพ หมู่ที่ 3
ราคากลางก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มบริเวณบ้านนางพิศ ศรีวิมล หมู่ที่ 4
ราคากลางก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มบริเวณบ้านป้าจ้อย หมู่ที่ 4
ราคากลางก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำถนนสายโคกข่อย หมู่ที่ 4
ราคากลางก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำสายทางค่าย หมู่ที่ 4
ราคากลางก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำทางค่าย หมู่ที่ 3
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้านสุวรรณนคร หมู่ที่ 2
ราคากลางฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.เลียบถนนวัดโบสถ์ หมู่ที่ 2
ราคากลางขยายท่อเมนประปาจากบริเวณบ้านนางโอภาส ไชยพลบาล - บ้านนางวรรณา คุ้มประสิทธิ์ หมู่ที่ 2
ราคากลางซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มจำนวน 7 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ราคากลางก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำบริเวณทางค่าย ซอยสุภาพ หมู่ที่ 3
ราคากลางก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำสายสหกรณ์บริเวณบ้านนายชีพ ดำเหมือน หมู่ที่4
  ราคากลางก่อสร้างก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มบริเวณบ้านป้าจ้อย หมู่ที่ 4
  ราคากลางก่อสร้างก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มบริเวณบ้านนางพิศ ศรีวิมล หมู่ที่ 4
  ราคากลางก่อสร้างก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำสายทางค่าย หมู่ที่ 4
  ราคากลางก่อสร้างก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำถนนสายโคกข่อย หมู่ที่ 4
  ราคากลางก่อสร้างก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำทางค่าย หมู่ที่ 3
ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรุ่งเรือง (บ้านนางสังวรณ์) หมู่ที่ 4
  ราคากลางก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำทางค่ายท้ายซอยสุภาพ หมู่ที่ 3  
  ราคากลางก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมพาศ กลิ่นหอม หมู่ที่ 6
  ประมูลจ้างก่อสร้างประตูกั้นน้ำเค็ม จำนวน 7 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ราคากลางโครงการประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำถนนสายโคกข่อย
  โครงการประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำสายทางค่าย
  โครงการประตูกั้นน้ำเค็มบริเวณบ้านนางพิศ ศรีวิมล
  โครงการประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำทางค่ายซอยสุภาพ
  โครงการประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำสายสหกรณ์บริเวณบ้านนายชีพ ดำเหมือน
  โครงการประตูกั้นน้ำเค็มบริเวณบ้านป้าจ้อย
  โครงการประตูกั้นน้ำเค็มเหมืองน้ำทางค่าย
  ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการเจาะบ่อบาดาล
  ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านนายสิงห์ณรงค์
  ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลโรงเรียนท่านคร
  ประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบาดาล
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบาดาลบ้านนางเอื้อมพร หมู่ที่4
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาลที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาลซอยวิเชียร หมู่ที่5
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาลซอยสหกรณ์ หมู่ที่5
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาลซอยปากนครทอง หมู่ที่3
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาลตำบลปากนคร หมู่ที่4
  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-จำนวน-2-คัน
  ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล. ซอยเณรทอง
  ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล. ซอยเริ่มพัฒนา
  ประมูลจ้างก่อสร้าง คสล. จำนวน 2 โครงการ
  ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสถิต
  ราคากลาง เหมาบำรุงซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2068
  ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสถิต (BOQ)
  ราคากลางในงานจ้างซ่อมแซมถนน คสล. ริมคลองคูพาย (B.O.Q.)
  ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเทลานจอดรถ (B.O.Q.)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บรรจุไม่น้อยกว่า 8,000 บาท  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 
 
 
 
- รวมลิงค์
   
     
     
     
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่่วนตำบลปากนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
หมู่ที่3 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7580-3876 , 0-7580-3877
Copyrights @ 2012 www.paknakhon.go.th, All rights Reserved