Untitled Document
Untitled Document
 

ระบบควบคุมภายใน

ระบบควบคุมภายใน

หนังสือส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)

แบบ ปค. 1 
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 แบบ ปค.4 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แบบ ปค.5
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่่วนตำบลปากนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
หมู่ที่3 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7580-3876 , 0-7580-3877
Copyrights @ 2012 www.paknakhon.go.th, All rights Reserved