Untitled Document
Untitled Document
 
รายงานการประชุมสภา อบต.ปากนคร ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภา อบต.ปากนคร ประจำปี ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภา อบต.ปากนคร ประจำปี ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภา อบต.ปากนคร ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
 
 
 
องค์การบริหารส่่วนตำบลปากนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
หมู่ที่3 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7580-3876 , 0-7580-3877
Copyrights @ 2012 www.paknakhon.go.th, All rights Reserved