Untitled Document
Untitled Document
 
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร ประจำปี 2561
แบบประเมินความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์อบต.ปากนคร
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอบต.ปากนคร ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
 
องค์การบริหารส่่วนตำบลปากนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร
หมู่ที่3 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7580-3876 , 0-7580-3877
Copyrights @ 2012 www.paknakhon.go.th, All rights Reserved